Hotline: 082 288 9998    Hỗ trợ đại lý: 0968.519.981

Bệnh tật do đâu mà có?

Cập nhật: 02:10, ngày 25/10/2017

Chúng ta sống trong hoàn cảnh ngày nay, mọi người đều biết tương đối khắc nghiệt, hoàn cảnh không tốt, người xưa thường nói phong thủy không tốt, như thế nào là không tốt? Bị phá hoại rồi, cái gì phá hoại? Bị vọng tưởng phá hoại, bị tự tư tự lợi phá hoại, tham sâm... phá hoại, thứ này thuộc về vọng tưởng.

Vốn dĩ nghiêm chỉnh, tự nhiên nghiêm chỉnh nhưng do chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên chúng ta đem tự nhiên nghiêm chỉnh phá hoại.Trong Giáo pháp của Đức Phật nói, tất cả hư không pháp giới, thế giới vi trần và tâm niệm của chúng ta đều tương quan mật thiết với nhau. Tâm điạ thiên thì hoàn cảnh sống của chúng ta thiện, tậm địa bất thiện thì hoàn cảnh môi trường cũng trở nên bất thiện. chúng ta ác thì hoàn cảnh trở nên ác, tất cả thiện ác từ tâm tưởng sinh ra. Đây là hoàn toàn chính xác. Đây là chân lý, chân tướng sự thật.

Khi chúng ta hiểu rõ rồi sẽ tự mình có thể làm chủ được mình, làm chủ cái gì? Trong Kinh Lăng nghiêm, Đức Phật có nói: “Nếu có thể chuyển cảnh tức đồng Như lai.” Chuyển biến cảnh giời, từ đâu? Từ bản thân mình chuyển đổi, dung mạo chuyển đổi, thể chất chuyển đổi sau đó hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên sẽ chuyển. Đạo lý này rất sâu song người thế gian dễ hiểu, trong việc đoán mệnh tướng, người ta thường nói, “tướng tùy tâm chuyển”. Vì nhiều người họ hiểu đạo lý này. Tướng có thể tùy tâm chuyển, thể chất của chúng ta đương nhiên có thể tùy tâm chuyển, Vận mạng cũng tùy tâm chuyển. Tâm chuyển rồi tướng sẽ chuyển, thể chất chuyển cũng tức là trạng thái sức khỏe của bạn chuyển, môi trường sinh hoạt chuyển, thọ mạng cũng chuyển.

Chúng ta xem Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ thấy rõ rang, rất có hiệu quả. Chính vì đạo lý này, sự thật này mà người xưa mới dạy chúng ta tu hành, tu hành chính thực chất chỉ là làm một cuộc chuyển biến mà thôi. Tu là sửa đổi, hành là hành vi, sửa đổi tất cả ý nghĩ sai lầm, cách nói, cách làm sai lầm, đem những điều sai lầm sửa lại cho đúng, đó gọi là tu hành. Các vị Tổ sư đại đức trong Phật giáo đều day chúng ta tu từ căn bản. Cái già là tu từ căn bản? Ý niệm là căn bản, sửa đổi ý niệm bất thiện thành ý niệm thiện. Sửa đổi ý niệm hư vọng thành chân thật, sửa đổi ý niệm nhiễm ô thành thanh tịnh. Đây gọi là sửa từ căn bản. Căn bản là tu tâm, tâm thiện thì hành vi thiện. Chúng ta cần phải hiểu nguyên lý này, người thế gian không hiểu đạo lý này, họ hạ công phu từ trên cành lá, thân thể không khỏe mạnh, nhiều tai, nhiều bệnh họ muốn dùng thuốc men để chưa bệnh. Đây là hạ thủ từ cành là, do vậy hiệu quả không lớn, họ trị bệnh từ ngọn không phải từ gốc rễ. Thuốc men không thể khống chế, bệnh lại tái phát.

Trị gốc bệnh là hạ công phu từ trong tâm. Điều gọi là tu hành chứng quả thì quả là gi? Quả là căn bản, chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ chân tướng thì tư tưởng, kiến giải sự hành trì của bạn tương ứng với chân tướng sự thật, nhất định khỏe mạnh, một chút bệnh tật cũng không có. Xảy ra bệnh tật, xảy ra vấn đề nhất định là trái với chân tướng sự thật, Tâm của chúng ta bây giờ không được thanh tịnh, trong tâm còn vướng víu bận rộn quá nhiều sự việc, trong tâm vọng niệm lăng xăng, tâm của bạn hoàn toàn trái với Chân tâm (cái Tâm chân thật), trái chân tướng sự thật; đây là căn nguyên tạo ra tất cả bệnh tật nghiệp chướng, tai nạn.

Do vậy, cách phòng bệnh tốt nhất chính là phòng tâm, luôn nhắc chính mình thường giữ cái tâm chân thành, thanh tịnh. Ngay ấy, thân không bệnh tật, tâm sẽ bình an, nghiệp chướng, tai nạn cũng theo đó mà tiêu trừ vậy.

Lời giảng Pháp Sư Tịnh Không - cư sĩ Thiện Lợi kính ghi

ajax-loader